Belasting

Vanaf de datum dat u verhuist bent u in Duitsland belastingplichtig voor al uw inkomsten. Over een aantal inkomenssoorten betaalt u ook belasting in Nederland. Om te voorkomen dat u over eenzelfde bedrag niet twee keer belasting betaalt, hoeft u over dit bedrag in Duitsland geen belasting meer te betalen. In welk land u belasting betaalt over een bepaald deel van uw inkomsten, is bepaald in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

Als u meer dan 90% van uw inkomen ontvangt uit Nederland, dan heeft u recht op heffingskortingen en aftrek. Deze aftrek beslaat levensonderhoud van de kinderen, ziektekosten, alimentatie, kosten voor scholing, bijzondere uitgaven en weekendkosten voor gehandicapte kinderen.

Belastingplichtig blijven in Nederland
U kunt er voor kiezen belastingplichtig te blijven in Nederland. Uw gehele inkomen wordt dan zowel hier als in Duitsland belast. Dit klinkt ongunstig, maar kan een aantal voordelen opleveren:

In Nederland krijgt u korting op de belasting die u betaalt over delen van uw inkomen waar u in Duitsland ook belasting over betaalt.

De Nederlandse belastingplicht
De binnenlandse belastingplicht werkt globaal als volgt:

Duitse belastingplicht
Het Duitse belastingstelsel lijkt erg op die in Nederland. Verschillende inkomensbronnen worden eerst netto gemaakt: de aftrekbare kosten worden van de inkomsten afgetrokken. Ook worden forfaitaire of werkelijke bedragen afgetrokken. Met het overgebleven bedrag wordt een tabel geraadpleegd. Aan de hand van deze tabel wordt de hoogte van de belasting vastgesteld.

In Duitsland wordt van u verwacht dat u iedere aftrekpost kunt aantonen met behulp van bewijsstukken.

Als (echt)paar kunt u zowel gezamenlijk (Zusammenveranlagung) als apart (getrennter Veranlagung) belastingaangifte doen. Besluit u de belastingaangifte gezamenlijk met uw partner te doen, dan worden uw inkomens gemiddeld bij de berekening van de belasting.

Voor ondernemers gelden andere regels met betrekking tot belastingen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij een belastingadviseur.

Of over een bepaald deel van uw inkomsten daadwerkelijk belasting moet worden betaald, hangt onder andere af van het feit of dit deel al dan niet in Duitsland verdiend is. Hierbij geldt een Progressionvorbehalt: het deel van het inkomen dat belast dient te worden, wordt belast tegen hetzelfde tarief dat zou gelden als het gehele wereldinkomen belast zou worden in Duitsland.

Als u alle netto inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u het “Gesamtbetrag der Einkünfte”. Van dit totaalbedrag worden de Sonderausgaben en Verlustausgleich nog afgetrokken. U houdt dan de 'Einkommen' over.

Van de Einkommen worden nog Außergewöhnliche Belastungen afgetrokken. Over het overgebleven bedrag wordt de belasting bepaalt.

Hieronder leest u nog enkele belangrijke aspecten met betrekking tot het Duitse belastingstelsel: